Match Summary

Devils F C vs Roc Nation
Home Win
3 - 1
14 November 2013 20:19:19
Man of the Match Pomdoro

Devils F C

Player Goals
Arti 2
Kai 0
Kayte 0
Popescu 0
Shadzy 0
Vandervill 0
Whieee 1

Roc Nation

Player Goals
Banneddd 0
Dura 0
Filadelfia 0
Fredek 0
Pomdoro 1
Sasuke 0
Tokyo 0